Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 Kedves látogató: Weboldal használatával Ön, hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

 

Adatvédelmi Tájékoztató/GDBR

A GDPR (vagy az általános adatvédelmi rendelet) az Európai Unió (EU) új irányelve, amely meghatározza az uniós polgárok személyes adatainak feldolgozására vonatkozó szabályokat. A GDPR 2018. május 25-én lépett hatályba, ezen idő után az EU minden vállalkozásának meg kell felelnie a GDPR-nak.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a weboldal kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

 1. 1. Adatkezelő

Az adatok kezelője: Danka Csaba. – Nyílászárók Otthona
Székhely:2800 Tatabánya, Szikla utca 37.
Adószám: 67833838-1-43
Elérhetőség: +3630/552-8619; nyilaszarokotthona@gmail.com
Nyilvántartási szám: 50828485

 1. 2. A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldalon a látogató adatbekérő modul formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:

 1. vezetéknév
 2. keresztnév
 3. város
 4. telefonszám
 5. e-mail cím
 6. szövegmező doboz, melyben a látogató leírja az ö általa kért szolgáltatás paramétereit.

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

 1. 3. Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam

A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 7 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az nyilaszarokotthona@gmail.com  e-mail címen lehet bejelenteni.

 1. 4. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői

A weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a látogatókat, a felhasználókat.

4/1. A weboldal látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezeléssel érintettek köre: Az oldal azon látogatói akik a hozzájárulásukkal engedélyezik a cookie használatát.
Az adatok kezelésére jogosult adatkezelő személye: Danka Csaba E.V.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.

4/2. A weboldalon történő kapcsolatfelvevő modul, kapcsolatfelvétel, információ kérés, közlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ közlés, információ kérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezeléssel érintettek köre: Az oldal azon látogatói aki kitölti az űrlapot, és kifejezett hozzájárulását adja az adatainak a kezelésének.
Az adatok kezelésére jogosult adatkezelő személye: Danka Csaba

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 1. 5. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a nyilaszarokotthona@gmail.com e-mail címen Danka Csaba E.V. - tól ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli vagy a kért módon módosítja. Ezt az igényt a nyilaszarokottona@gmail.com e-mail címen lehet bejelenteni.

7.7. Gyermekekre vonatkozó speciális rendelkezések

A 16. életévét be nem töltött személyek adatainak kezelése csak a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával vagy engedélyével és csak annak mértékében történhet.

8.8. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

 1. 2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. 3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 1. 4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 1. 6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 1. 7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

9.9. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a személyes adatokat Danka Csaba E,V,  nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz) vagy polgári bíróságon (Budai Központi Kerületi Bíróság vagy Pesti Központi Kerületi Bíróság) érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet)

 

Lakásfelújítással foglalkozó cégünk több ízben tudja Önöket kiszolgálni egy helyen. Lakásfestés, egyéb lakásdekorációval tudja szépíteni lakását, illetve Cégünk által forgalmazott nyílászáróival rengeteg költséget takaríthat meg. Elsőrangú nyílászáróink gondoskodnak róla, hogy a lakásban bent maradjon a meleg, a hideg pedig kint. Nyílászárón kívül még árnyékolástechnikai eszközök, bejárati és beltéri ajtóval tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket.

Telefonszám:                                    Email:      postmester@ablak-ajto-csere.hu                                   

 

 Elérhetőségünk: +3630/552-8619    
                            
               
 
E-mail: postmester@ablak-ajto-csere.hu

+3631/200-4985

-nyilaszaro-felujitas-lakasdesign-festes-muveszet-termeszet-budapest-ingyen-akco-bejaratiajto-haziallat.pngbeautiful-akciosnyilaszaro-nyilaszarobeepites-akcio.png

 

Előleg nélkül standard ablakok esetén!

2022.03.19

Előleg nélkül standard méretű nyílászárók esetén!

 

Szobafestés akció

2021.07.07

 

Tavaszi akció, kihagyhatatlan ajánlatokkal! 

Teljes lakás festése fix 120.000,- ért ajándék szellőzővel!

Ajándék AERECO szellőző beszereléssel!

Amennyiben megrendeli akciós szolgáltatásunkat, lakását felszereljük egy ajándék szellőzővel, ami a vírus elleni védekezésben segítséget nyújt. (ELŐNYEIT LÁSD A LAP ALJÁN)

Jelenlegi akció kizárólag panel lakásokra vonatkozik! (Tégla építésű lakásokra egyedi ajánlatot készítünk)

Budapesti panel lakások esetén a tisztasági festés egységesen fix 120.000,- + anyag áron érhető el! 

Kifestjük otthonát, akár több kiválasztott színnel is személyre szabottan!

Tisztasági festés:

kisebb javítások, beázások javítása, illetve többféle színválasztékot tartalmaz az ár. Ügyfél igényeinek megfelelően.

(Glettelés, tapéta eltávolítása stb.. egyedi ajánlat alapján.)

Tisztasági festés panel lakás esetén 2-4 munkanap alatt elvégezhető előre megbeszéltek szerint.

 

Várjuk jelentkezését:                                                            E-mail: 

                                                                                                   nyilaszarokotthona@gmail.com

Tel: +3630/552-8619                                                            epitkezesrendeles@gmail.com

ablak-ajto-csere.hu#postmester@ablak-ajto-csere.hu#ablakcserebudapest#ablakcsere#ablak#ajto#akcio#ingyen#redony#nyilaszarokotthonaszunyoghalo#nyilaszarokotthona#ablakajtocsere#aluminiumablak#magyarorszag#budapest#ajandek#szep#otthon#sporol#kepek#fullhd#muanyagablak#muanyagablak#faablak#tetoablak#aablak#nyilaszaro#nyilaszarocsere#nyilaszarocserebudapest#fanyilaszaro#nyilaszarojavitas#akciosnyilaszaro#nyilaszarobeepites#nyilas#nyilas#ajto#lakas"uj#hasznalt#kilincs#uveg#muanyag#biztonsag#ingyen#csere#gyors#szakszeruablakos#szepablak#bukonyilo 

 

Műanyag nyílászáró

2021.02.13

Minőségi Nyílászárók

 

Rezsicsökkentés és biztonság, hangszigeteléssel egyetemben!

Nyílászáró csere után  30% rezsiköltséget csökkenthet lakásában havi szinten, valamint külső zajcsökkentést és biztonságot nyújt a külső hatások ellen .

Az embereknek az anyagiak és a nyugalom ami elsődleges! Miért ne foglalkozzon azzal, ami elsődlegesen fontos az Ön számára?  Hiszen ez az alapja az életnek és ez után tudunk helyesen, jól dönteni az élet nagy dolgairól. 

A pénztárcánkban megspórolt anyagi helyzettel és az alapvető nyugalmunk után tervezhetünk tovább ... Szerintünk az első lépések egyike, miután  tovább tervezhetnénk jövőnket és az életünkre való hasznos dolgokat .
 

 

 

Képgaléria

Nyílászáró képek

Dátum: 2021.02.13
Fénykép: 0
Mappák: 0
 

Fényképek